Zásady ochrany osobných údajov na portali kupapredaj.sk

Dátum poslednej aktualizácie: 17.03.23

Spoločnosť Liko, s.r.o., ako prevádzkovateľ sa zaväzuje chrániť súkromie a bezpečnosť Vašich osobných údajov, preto vypracovala nasledujúce Zásady ochrany osobných údajov, ktoré podrobne popisujú ako sú spracúvané Vaše osobné údaje, ktoré získavame prostredníctvom portálu kupapredaj.sk.

Dbáme na súlad ochrany osobných údajov s platnými zákonnými predpismi, najmä Zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z. z. a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“).

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie. Pomôžu Vám objasniť, aké druhy údajov v súvislosti s využívaním služieb portálu kupapredaj.sk, používaním našej webovej stránky a vykonávaním iných aktivít zhromažďujeme a ako takéto informácie spracúvame.

1. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Liko s.r.o.

Agátová 3655/9C

841 01 Bratislava – mestská časť Dúbravka

Slovenská republika

IČO: 55285210

DIČ: 2121939930

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 167742/B

web: www.kupapredaj.sk

E-mail: info@kupapredaj.sk

2. Identifikačné a kontaktné údaje osoby vykonávajúcej dohľad nad spracúvaním osobných údajov prevádzkovateľa

Spoločnosť Liko s.r.o. poverila výkonom dohľadu nad bezpečnosťou a ochranou Vašich osobných údajov zodpovednú osobu. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad, prípadne iný podnet alebo záujem uplatniť Vaše právo, neváhajte nás kontaktovať, ochotne Vám pomôžeme.

Sergii Liubchenko

tel. +421 948 237 111

mail: info@kupapredaj.sk

3. Kategórie osobných údajov, účel ich spracúvania, právny základ a doba spracúvania

Aby sme dostatočne chránili osobné údaje Vás a iných osôb („dotknuté osoby“), snažíme sa minimalizovať ich používanie tak, aby sme používali len nevyhnutne potrebné údaje. Napriek tomu je spracúvanie niektorých osobných údajov nevyhnutné, či už vyplýva zo zákona alebo je nevyhnutné pre poskytovanie služieb portálu a komunikáciu s Vami.

Počas vašej návštevy portálu kupapredaj.sk spracúvame len informácie, ktoré o sebe uvediete, a ktoré sa k nám odošlú, zhromaždia a uložia sa na chránený server a spracujú sa v rozsahu aký povolíte alebo je povolený zákonom. Máte možnosť niektoré informácie neuviesť alebo nesúhlasiť s ich spracovaním, čo však môže znamenať, že nebudete môcť využiť niektorú z našich služieb alebo funkcionality nej stránky.

Osobné údaje, ktoré spracúvame za účelom poskytovania a sprístupňovania služieb portálu kupapredaj.sk sa spracovávajú pre tento účel bez ďalšieho Vášho špeciálneho súhlasu. Takéto spracovanie osobných údajov vyplýva priamo zo zákona (podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a, čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR), pretože je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, na základe ktorej využívate služby portálu kupapredaj.sk.

V niektorých prípadoch môžeme spracúvať Vaše osobné údaje aj ak je takéto spracovanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov našej spoločnosti alebo tretích osôb (oprávnený záujem podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a, čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), a to vždy v súlade so zákonnými požiadavkami na spracovanie osobných údajov.

Naša spoločnosť na účely plnenia zmluvy/využívanie služieb portálu kupapredaj.sk o Vás spracúva osobné údaje Vami zadané povinne: emailová adresa, alebo ktoré zadáte dobrovoľne: meno, priezvisko, telefónne číslo. V prípade vykonaných úhrad za doplnkové služby aj bankové spojenie a číslo účtu.

Osobné údaje, ktoré súvisia s vašim inzerátom, kým je platný a zobrazuje sa, a potom 360 dní po jeho vymazaní.

Pri každom prístupe na náš portál náš systém automaticky zhromaždí údaje a informácie z počítačového systému prístupového počítača.

Zhromažďujú sa pritom nasledujúce údaje:

  • internetový protokol,
  • adresa IP,
  • dátum a čas prístupu,
  • typ prehliadača a operačný systém,
  • množstvo prenesených údajov,
  • stav prístupu,
  • čas trvania a frekvencia používania.

Pracujeme tiež s partnermi, ktorí nám poskytujú analytické a reklamné služby. Tie nám umožňujú lepšie porozumieť, ako využívate našu internetovú stránku, umiestňujú našu reklamu na internete a merajú jej výkonnosť. Tieto spoločnosti môžu využívať cookies a podobné technológie, aby zbierali údaje o Vašej interakcii s našimi službami, ale aj inými stránkami. Bližšie informácie o týchto službách a možnostiach ochrany vášho súkromia nájdete v sekcii Cookies.

4. Kategórie príjemcov osobných údajov

Spoločnosť Liko s.r.o. pri plnení svojich záväzkov a povinností zo zmlúv využíva aj odborné a špecializované služby iných subjektov. Ak tieto subjekty spracúvajú osobné údaje odovzdané spoločnosťou Liko s.r.o., majú postavenie sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje len na základe Zmluvy o spracúvaní osobných údajov uzatvorenej v súlade s čl. 28 ods. 3 GDPR a § 34 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a len v rámci pokynov od spoločnosti Liko s.r.o., a nesmú ich využiť inak.

Ide najmä o kategórie prevádzkovateľov informačných systémov, nástrojov podporujúcich marketing, zákaznícky servis a účtovníctvo, prevádzkovateľov cloudových platforiem, prevádzkovateľov poštových služieb, znalcov, advokátov, audítorov, dodávateľov zabezpečujúcich iné subdodávateľské činnosti a podslužby, pri ktorých je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné.

Spoločnosť Liko s.r.o. v rámci plnenia svojich zákonných povinností prenáša v prípade potreby osobné údaje správnym orgánom a úradom určeným platnou legislatívou.

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté spoločnosťou Liko s.r.o. aj ďalším príjemcom.

5. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Spoločnosť Liko s.r.o. môže vykonávať prenos osobných údajov iba do krajín, ktoré zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Spoločnosť Liko s.r.o. nepoverí spracúvaním osobných údajov subjekt v cudzine.

Ochrana osobných údajov spracúvaných spoločnosťou Liko s.r.o. prevádzkovateľom, prenesených na územie Slovenskej republiky od subjektov so sídlom alebo s trvalým pobytom v tretích krajinách, sa vykonáva v súlade platnou legislatívou a internými predpismi spoločnosti.

6. Informácia o existencii automatizovaného spracovania osobných údajov

V súlade s článkom 22 GDPR nepoužívame žiadny plne automatizovaný rozhodovací proces. Ak by sme sa túto metódu v ojedinelých prípadoch rozhodli použiť, o uvedenom Vás budeme, tam kde to zákon vyžaduje, vopred informovať.

7. Uchovávanie, likvidácia, archivácia osobných údajov

Osobné údaje sú po skončení spracúvania, resp. dosiahnutí stanoveného účelu spracúvania osobných údajov zlikvidované v zmysle interných predpisov spoločnosti Liko s.r.o.

Aj keď spracúvanie Vašich osobných údajov spoločnosť Liko s.r.o. ukončí, v prípade niektorých kategórií dokumentov, ako sú zmluvné dokumenty, účtovné doklady je nevyhnutné tieto údaje v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uchovávať vo forme registratúrnych záznamov po dobu stanovenú príslušnou legislatívou a registratúrnym plánom spoločnosti až do ich vyradenia.

8. Práva dotknutých osôb

Ako dotknutá osoba, o ktorej spracúvame osobné údaje disponujete v zmysle zákonnej úpravy viacerými právami, ktoré Vám umožňujú spracúvanie Vašich osobných údajov ovplyvniť.

Žiadosť o uplatnenie Vašich práv môžete podať písomne na adresu sídla spoločnosti Liko s.r.o. alebo zaslaním emailu na adresu: info@kupapredaj.sk.

8.1 Právo na prístup k osobným údajom

Podľa čl. 15 GDPR máte ako dotknutá osoba právo na prístup k osobným údajom, ktoré zahŕňa právo získať od spoločnosti Liko s.r.o.:

  1. potvrdenie, či spracúva osobné údaje,
  2. informácie o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, plánovanej dobe spracúvania, o existencii práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracúvania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracúvaniu , práve podať sťažnosť dozornému úradu, o všetkých dostupných informáciách o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od samotnej dotknutej osoby, skutočnosti, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, o vhodných zárukách pri poskytnutí údajov mimo EÚ,
  3. v prípade, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb aj kópiu osobných údajov.

V prípade opakovanej žiadosti je spoločnosť Liko s.r.o. oprávnená poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov účtovať primeraný poplatok.

8.2 Právo na opravu nesprávnych údajov

Podľa čl. 16 GDPR máte ako dotknutá osoba právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré o Vás spoločnosť Liko s.r.o. spracúva. Ako dotknutá osoba máte povinnosť oznamovať zmeny svojich osobných údajov a doložiť, že k takejto zmene došlo. Zároveň ste povinný spoločnosti Liko s.r.o. poskytnúť súčinnosť, ak bude zistené, že osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, nie sú presné. Opravu vykonáme bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na dané technické možnosti.

8.3 Právo na výmaz

Podľa čl. 17 GDPR máte ako dotknutá osoba právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ak spoločnosť Liko s.r.o. nepreukáže oprávnené dôvody pre spracúvanie týchto osobných údajov. Spoločnosť Liko s.r.o. má nastavené mechanizmy na zabezpečenie automatickej anonymizácie alebo vymazania osobných údajov v prípade, že už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli spracovávané.

8.4 Právo na obmedzenie spracúvania

Podľa čl. 18 GDPR máte ako dotknutá osoba do doby vyriešenia podnetu právo na obmedzenie spracúvania, ak budete popierať presnosť osobných údajov, dôvody ich spracúvania alebo ak podáte námietku proti ich spracúvaniu.

8.5 Právo na oznámenie opravy, vymazania alebo obmedzenie spracúvania

Podľa čl. 19 GDPR máte ako dotknutá osoba právo na oznámenie zo strany spoločnosti Liko s.r.o. v prípade opravy, vymazania alebo obmedzenia spracúvania osobných údajov. Ak dôjde k oprave alebo vymazaniu osobných údajov, bude spoločnosť Liko s.r.o. informovať jednotlivého príjemcu, s výnimkou prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie. Na základe žiadosti dotknutej osoby môžeme poskytnúť informáciu o týchto príjemcoch.

8.6 Právo na prenosnosť osobných údajov

Podľa čl. 20 GDPR máte ako dotknutá osoba právo na prenosnosť údajov, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli spoločnosti Liko s.r.o., v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo požiadať spoločnosť Liko s.r.o. o poskytnutie týchto údajov inému prevádzkovateľovi.

Ak spoločnosti Liko s.r.o. v rámci plnenia zmluvy alebo na základe súhlasu poskytnete ako dotknutá osoba osobné údaje a ich spracúvanie sa vykonáva automatizovane, máte právo od spoločnosti Liko s.r.o. získať takéto údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Ak je to technicky možné, môže spoločnosť Liko s.r.o. údaje odovzdať aj Vami určenému prevádzkovateľovi, ak bude riadne určená osoba konajúca za príslušného prevádzkovateľovi a bude možné ju autorizovať.

V prípade, že by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutiu práv a slobôd tretích osôb, nemožno Vašej žiadosti vyhovieť.

8.7 Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov

Podľa čl. 21 GDPR máte ako dotknutá osoba právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu spoločnosti Liko s.r.o.

V prípade, že spoločnosť Liko s.r.o., nepreukáže, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracúvanie, ktorý prevažuje nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, spoločnosť Liko s.r.o. spracúvanie na základe námietky ukončí bez zbytočného odkladu.

8.8 Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie je potrebné urobiť výslovným, zrozumiteľným a určitým prejavom vôle (s presným uvedením, ktorého udeleného súhlasu sa daná žiadosť týka).

Spracovanie údajov z cookies je možné zamedziť nastavením webového prehliadača.

8.9 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Dotknutá osoba má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na- automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré by pre ňu malo právne účinky alebo sa jej obdobným spôsobom významne dotklo. Spoločnosť Liko s.r.o. uvádza, že nevykonáva automatizované rozhodovanie bez vplyvu ľudského posúdenia s právnymi účinkami pre dotknuté osoby.

8.10 Právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov

V prípade, že  dôjde k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov alebo došlo k porušeniu Zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov alebo osobitného predpisu v oblasti ochrany osobných údajov, a v prípade zistenia nedostatkov, máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov.

( https://dataprotection.gov.sk/uoou/ ).

9. Záverečné ustanovenia

Spoločnosť Liko s.r.o. môže kedykoľvek zmeniť tieto Zásady ochrany osobných údajov. Spoločnosť Liko s.r.o. oznámi všetky zmeny Zásad ochrany osobných údajov ich zverejnením na svojej webovej stránke, prípadne prostredníctvom vhodných komunikačných kanálov.

Prihlásiť sa

Registrovať

Obnovenie hesla

Zadajte svoje používateľské meno alebo e-mailovú adresu, e-mailom dostanete odkaz na vytvorenie nového hesla.